Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Wspólność majątkowa charakteryzuje się tym, że żaden z małżonków nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Czy w świetle powyższego możliwe są darowizny pomiędzy małżonkami, czy mogą zostać skutecznie zawarte. Darowizny mogą dotyczyć przejścia prawa własności rzeczy z majątku wspólnego do majątku osobistego jednego z małżonków lub odwrotnie z majątku osobistego do majątku wspólnego.

Zasadniczo w doktrynie i orzecznictwie przyjęto, iż darowizny pomiędzy małżonkami i przesunięcia pomiędzy majątkami są dozwolone. Niemniej jednak najwłaściwszą umową dla tego rodzaju czynności byłaby intercyza, w której można zarówno wspólność majątkową ograniczyć, jak i rozszerzyć.

W przypadku, jeśli darowizna pomiędzy małżonkami miałaby na celu pokrzywdzenie wierzyciela jednego z małżonków wówczas pokrzywdzony wierzyciel może zażądać uznania takiej darowizny za bezskuteczną w stosunku do niego.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *