Jeszcze trzy lata temu przedsiębiorca mógł prowadzić proces  tylko w postępowaniu odrębnym jakim jest postępowanie gospodarcze. obecnie  ma prawo prowadzić swoją sprawę przed sądami cywilnymi

Przed zmianą przepisów powód (przedsiębiorca) musiał w pozwie zgłosić wszystkie dowody, podobnie pozwany w odpowiedzi na pozew. Jeśli któraś ze stron tego nie uczyniła traciła możliwość powoływania się na nie ( prekluzja dowodowa). To powodowało , że wygrywał sprawę gospodarczą ten, kto przestrzegał wymogów formalnych a przedmiot sporu często nie miała decydującego znaczenia. Zgodnie z art 207 § 6 k.p.c. jeśli strona postępowania cywilnego także w Zamościu w przypisanym terminie nie przedstawi dowodów i twierdzeń to sąd ma prawo je pominąć. Zatem dowody należy przytoczyć na początku procesu .

Sąd może uwzględnić zgłoszone z opóźnieniem dowody, gdy strona uprawdopodobni, że:

– nie zgłosiła ich bez swojej winy lub

– uwzględnienie tych dowodów nie doprowadzi do zwłoki w rozpoznaniu sprawy

Jednakże trzeba powiedzieć, że te konkretne powody – wyjątkowe sytuacje – w nowej regulacji nie zostały wskazane. Często sędzia  decyduje ( subiektywnie) czy taki wniosek uwzględnić.

Zgodnie z art. 6 k.p.c. wynika, że sąd ma obowiązek przeciwdziałać przewlekaniu postępowania. Powinien dążyć do tego, by bez szkody dla wyjaśnienia sprawy rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu. W nowelizacji widnieje § 2, który zobowiązuje strony uczestników postępowania do przedstawienia wszystkich znanych dowodów i okoliczności faktycznych bez zwłoki tak aby postępowanie było przeprowadzone sprawnie i szybko. Jak już wcześniej wspomniałam. Sąd ma prawo pominąć spóźnione dowody lub okoliczności faktyczne .

Ustawodawca wskazuje w uzasadnieniu do nowelizacji, że jej celem było usprawnienie postępowania. Szybkość i sprawność postępowania ma w założeniu prowadzić do jego efektywności, a cel ten zostanie osiągnięty o ile strony i uczestnicy postepowania przedstawią sądowi materiał procesowy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *