Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku rozpoczyna postępowanie, którego celem jest ustalenie kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych. Jak już wiesz rezultatem takiego postępowania będzie wydanie przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy.

Pisałam już również, iż spadkobiercy potrzebują postanowienia stwierdzającego ich dziedziczenie po danym spadkodawcy. Jest to pożądane w celu załatwiania spraw po spadkodawcy wymagających wykazania faktu następstwa prawnego, wylegitymowania się przed urzędami, osobami trzecimi.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy skierować do właściwego sądu, którym będzie sąd właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Należy we wniosku wskazać też uczestników czyli osoby zainteresowane postępowaniem. Będą to najczęściej spadkobiercy ustawowi lub testamentowi.

Co istotne we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać dane uczestników, ich imiona, nazwiska, adresy a także wykazać ich pokrewieństwo ze spadkodawcą aktami stanu cywilnego. Do wniosku załączysz więc odpisy aktów urodzenia, małżeństwa. Jeśli jakiś spadkobierca zmarł przed spadkodawcą powinieneś załączyć jego akt zgonu i jako uczestników wskazać osoby, które wejdą po zmarłym spadkobiercy, najczęściej jego dzieci.

Pamiętaj, aby wniosek opłacić, aktualnie opłata sądowa od stwierdzenia nabycia spadku po jedynym spadkodawcy wynosi 100 zł, jej nieuiszczenia stanowi brak formalnym wniosku. Nieusunięcie braków formalnych w terminie będzie skutkowało zwrotem pisma, które nie wywoła pożądanych skutków prawnych.

Na stronach sądów znajdziesz wiele pomocnych informacji w temacie stwierdzenia nabycia spadku, jak również wzory pism do zastosowania. W przypadku wątpliwości lub trudności w adaptacji pisma do potrzeb konkretnego przypadku warto zasięgnąć porady Kancelarii. Nasza Kancelaria udziela porad w sprawach spadkowych. Jeśli masz pytania dotyczące spadków umów się na konsultację. Mieścimy się w Zamościu przy ul. Rynek Solny 1.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *