W związku z liberalizacją przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej liczba ogłaszanych upadłości stale wzrasta. Czasy są takie, że wielu z nas popada w długi często nie z własnej winy. Nagła choroba, utrata pracy, rozwód to tylko niektóre przecież przyczyny kłopotów z niewypłacalnością.

Według różnych szacunków w Polsce jest od 250 tys. do 750 tys. osób niewypłacalnych. – Z członkami ich rodzin to ogromna grupa ludzi dotkniętych tym problemem.

Rok 2017 nie powinien przynieść  istotnych zmian w upadłości konsumenckiej  a już na pewno nie trzeba obawiać się zaostrzenia przesłanek  jej  ogłoszenia.

Przypominam kilka istotnych kwestii dla tych, którzy myślą od ogłoszeniu o upadłości, ale nie bardzo wiedzą od czego zacząć.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe, jeżeli dłużnik zaprzestanie spłacania zaciągniętych zobowiązań i nie jest to wynikiem zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa.

Ważne:

  1. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zgłosić w sądzie upadłościowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Dla osób z powiatu zamojskiego sądem właściwym dla ogłoszenia upadłości będzie Sąd Rejonowy Lublin-Wschód IX Wydział Gospodarczy.
  2. Wniosek o upadłość konsumencką obligatoryjnie powinien zawierać spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty.
  3. Sąd przy rozpoznawaniu sprawy o upadłość konsumencką opiera się wyłącznie na danych wskazanych we wniosku i uzyskanych w wyniku przesłuchania wnioskodawcy.
  4. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zostają umorzone.
  5. Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości zajmuje średnio dwa miesiące. Długość postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależy od sytuacji prawno-majątkowej dłużnika oraz działań podejmowanych przez syndyka. Może ono trwać nawet do paru lat.
  6. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości ma na celu spieniężenie majątku dłużnika i zaspokojenie wierzycieli w takim stopniu, w jakim jest to możliwe.
  7. Nie ma możliwości, aby zachować swój majątek, nie spłacić ani grosza wierzycielom (w sytuacji gdy ma się taką możliwość) i uzyskać umorzenie długów.

Zapraszam do  Kancelarii Radcy Prawnego znajdującej się na Rynku Solnym 1 w Zamościu, z tyłu za ratuszem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *